اشعاری از زبان خود سید جواد:

کلب کـــــــــوی  ســـــاقـــــی میخانـــــه ام                    چهـــارده معصـــومی ام، دیوانـــــه ام

با کمنــــــد عشـــــــق زنجیــــرم کنیـــد                    ازدیـــــــار عاقــــــلان بیــــــگانـــــه ام

گــــــردشــــمع روی زیبـــای حسیـــــن                    تـــــا خـــدا باقـــــی بُوَد پروانـــــــه ام

چشـــم شهــلای ابوالفضــلم بس است                    ســـرخوش از آن نرگس مستانــــه ام

حــــــال مــــن از زینـــب زهــــرا بپــرس                    کــزغمــــش ویـــرانه در ویـرانــــه ام

روضــــه رضــــوان بُــــوَد مـــأوای مــــن                    مـــــرغ خوش الحـــان آن کاشانــه ام

با رقیــــــه(س) از ازل مونــــس شـــدم                    ذاکـــــــرم، مــــــداح آن دُردانــــــه ام